Elektronická podatelna

Adresa pro elektronickou podatelnu: podatelna(zavinac)mestys-cechtice.cz

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je: - zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance - datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena. Požadavky na elektronická podání: Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou osobu je toto určeno. Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout. Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání. Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení) Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu. Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí. Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena. Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání: 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit na Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice, a to v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu podatelna(zavinac)mestys-cechtice.cz. Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu): *.TXT (prostý text) *.RTF (dokument v textovém standardu RTF) *.DOC (WORD) *.WPD (602 TEXT) *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®) Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy: Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou. Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y. Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách. Elektronická podatelna není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.