Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1* Oficiální název: Městys Čechtice 2* Důvod a způsob založení Městys vznikl nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Městys Čechtice je veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a příjmy, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy. V právních vztazích vystupuje vlastním jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Městys Čechtice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti. 3* Organizační struktura: Organizační schéma Úřad městyse tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci městyse. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům městyse. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Městys není dělen na odbory.   Zřizované organizace: Základní škola Čechtice Mateřská škola Čechtice - Starosta - Rada - Zastupitelstvo - Finanční výbor - Kontrolní výbor - Kulturní výbor - Sociálně - bytový výbor 4* Kontaktní spojení poštovní adresa: Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice Datová schránka: 7mmb4da   * Úřední hodiny: Pondělí 07:00 - 17:00 Úterý 07:00 - 15:30 Středa 07:00 - 15:30 Čtvrtek 07:00 - 15:30 Pátek 07:00 - 14:00 * Telefonní čísla pevná linka: 317853320 * Adresa internetové stránky oficiální: www.mestys-cechtice.cz * Adresa e-podatelny oficiální: podatelna@mestys-cechtice.cz * Další elektronické adresy oficiální: matrika(zavinac)mestys.cechtice.cz 5* Bankovní spojení: Číslo účtu: 94-4610121/0710, kód banky: 0710 6* Identifikační číslo: 00231550 7* Daňové identifikační číslo: CZ00231550 8* Dokumenty: Rozpočet městyse na rok 2019 Rozpočet městyse na rok 2018 Rozpočet městyse na rok 2017 Rozpočet městyse na rok 2016 Rozpočet městyse na rok 2015 Rozpočet městyse na rok 2014 Rozpočet městyse na rok 2013 Rozpočet městyse na rok 2012 Rozpočet městyse na rok 2011 Rozpočet městyse na rok 2011 Rozpočet městyse na rok 2009 9* Žádosti o informace Žádost o informaci lze podat     * ústně na úřadě Městyse Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice v úředních dnech a hodinách Úřední hodiny: Pondělí 07:00 - 17:00 Úterý 07:00 - 15:30 Středa 07:00 - 15:30 Čtvrtek 07:00 - 15:30 Pátek 07:00 - 14:00 telefon: 317 853 320     * písemně na adrese Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice       * elektronicky na email podatelna(zavináč)mestys-cechtice.cz Informace se zveřejňují těmito způsoby * na úřední desce městyse * na internetu * ve zpravodaji   Další info * Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. * Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržela obec. * Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena a kdo ji činí. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, žádost se odloží. * Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb. 10* Příjem žádostí a dalších podání Příjem žádostí a dalších podání je možný: * osobně na úřadě Městyse Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice v úředních dnech a hodinách Úřední hodiny: Pondělí 07:00 - 17:00 Úterý 07:00 - 15:30 Středa 07:00 - 15:30 Čtvrtek 07:00 - 15:30 Pátek 07:00 - 14:00 * písemně na adresu Městys Čechtice, Nám. Dr. Tyrše 56, 257 65 Čechtice * Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení. * Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká. * Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci. * Písemná žádost je doručena úřadu Městyse Čechtice, kde je zaevidována a postoupena pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, kdy byla zaevidována. * Z podání musí být zřejmé o kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li o informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa); o jaká informace je požadována; o kterému povinnému subjektu je určena (Městys Čechtice) * Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží. * V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, žadatel bude ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne zpracovatel o zamítnutí žádosti. * V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 3 dnů žadateli. Další info: Lhůty podle zákona č. 106/1999 Sb. řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externi odkaz 11* Opravné prostředky Informace není momentálně k dispozici 12* Formuláře Informace není momentálně k dispozici 13* Návody pro řešení nejrůznějších životních situací S žádostí o radu nebo pomoc je možné kontaktovat Městys Čechtice nebo pověřený úřad MěÚ Vlašim řešení život. situací na Portálu veřejné zprávy - externí odkaz 14* Nejdůležitějsí předpisy Obecní vyhlášky Přehled nejdůležitějších předpisů * Ústava České republiky * Listina základních práv a svobod * zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení) * zákon č. 128/2000 Sb. o obcích * zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím * zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím * zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích * zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích * zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví * zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník * zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny * zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků * zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí * Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích * nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi * zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů * zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy * zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech * zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech * zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon * Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona) * zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev * zákon č. 500/2004 Sb. správní řád * zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích * zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností * zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách * zákoník práce č. 262/2006 Sb. 15* Sazebník úhrad za poskytování informací Městys nemá schválený sazebník, informace poskytuje zdarma 16* Licenční smlouvy Obec nevede licenční nebo podlicenční smlouvy. 17* Výroční zprávy za rok 2007 - 2008 * počet podaných žádostí o informace - 0 * počet podaných odvolání proti rozhodnutí - 0 * opis podstatných částí každého rozsudku soudu - 0 * výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů - 0 * další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb. - občanům jsou poskytovány běžné informace prostředníctvím telefonu, případně na obecním úřadě v místě 18* Zpracování osobních údajů Informace není momentálně k dispozici 19* Registry Informace není momentálně k dispozici 20* Informace o obecním informačním systému Městys v současnosti provozuje - rozhlas, místní noviny a www stránky. 21* Informace o územním plánu Do územního plánu je možné nahlédnout na úřadě Městyse Čechtice